MASZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE? – ZDOBĄDŹ TYTUŁ!

Resort nauki planuje wprowadzenie możliwości podjęcia studiów, zaliczając studentom do 50 proc. zajęć. Zmiany te zakłada nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które zdobyły doświadczenie zawodowe i chcą uzupełnić posiadaną wiedzę, kształcąc się w szkole wyższej. Te, które uzyskały świadectwo dojrzałości i pięć lat praktyki po maturze, będą mogły się starać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w skróconym trybie. Natomiast w przypadku wnioskowania o miejsce na studiach drugiego stopnia wystarczy trzyletnie doświadczenie i tytuł licencjata. /źródło: Gazeta Prawna/

OFERTA

 • STUDIA I STOPNIA – 18 MIESIĘCY (tryb indywidualny)
 • STUDIA II STOPNIA – 12 MIESIĘCY (tryb indywidualny)

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE – POTWIERDZENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA!

Celem potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów jest:

 1. ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych, organizowanych w uczelni;
 2. skrócenie czasu odbywanych studiów poprzez zaliczenie określonych przedmiotów/modułów zajęć i przypisanie im odpowiedniej liczby punktów ECTS (bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych planem studiów).

Korzyści dla studentów:

 • możliwość znacznego skrócenia czasu studiów, co zmniejsza również ich koszt,
 • zwolnienie uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów,
 • uzupełnienie i aktualizacja wiedzy praktycznej,

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia
 2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia,
 3. osobie posiadającej tytuł magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów.

Kandydat do wniosku wnioskodawca załącza:

 1. świadectwo dojrzałości (odpis lub notarialna kopia);
 2. dyplom ukończenia studiów - w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na II stopień studiów (odpis lub notarialna kopia);
 3. kserokopię dowodu osobistego;
 4. 4 zdjęcia legitymacyjne;
 5. dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 6. dokumentację pozwalającą ocenić
  1. wiedzę,
  2. umiejętności
  3. kompetencje społeczne

 które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego:

 • zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej;
 • opinie pracodawcy(ów), rekomendacje;
 • opis stanowiska pracy, zakres obowiązków;
 • certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów/ szkoleń;
 • zaświadczenie o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych;
 • opis doświadczenia zawodowego

Dokumentacja powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami kształcenia i zakresem tematycznym studiów, o skrócenie których ubiega się kandydat. Dokumenty powinny być oryginalne (lub kopie notarialne poświadczone za zgodność oryginałem).

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

prawo

zarządzanie

administracja

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16 INFOLINIA: +48 44 747 00 31

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..