Pomagamy

w podjęciu studiów

z zakresu farmacji,

medycyny, felczerstwa

i stomatologii na Ukrainie.

Pomagamy podczas studiów

skutecznie je kończyć.

Wspieramy

w procedurach

nostryfikacyjnych.

Ostatnie spotkanie rekrutacyjne na FARMACJĘ

na rok akademicki 2018/19 w Warszawie 22 kwietnia.

!  3 wolne miejsca na ten rok!!! - zadzwoń 609 407 414 !

Informacje pod numerem telefonu 609407414.

FARMACJA

REALIZACJA STUDIÓW:

I rok:

 • Początkiem projektu jest kurs języka ukraińskiego realizowany w Polsce w systemie zjazdów weekendowych.

Kurs składa się z następujących modułów:

- kurs podstaw języka ukraińskiego

- kurs słownictwa farmaceutycznego (z udziałem wykładowców z Ukrainy i lektora)

 • Pierwszy semestr realizowany jest w Polsce w formie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela) w Warszawie. Semestr ten jest prowadzony przez wykładowców Uniwersytetu. Na dwóch pierwszych zjazdach zapewniamy jeszcze tłumacza (asysta). Semestr ten kończy się zjazdem na Ukrainie (zjazd realizowany w Równym lub we Lwowie). Na terenie Ukrainy nasi studenci zdają formalne egzaminy wstępne na Uniwersytet, tam też podpisywane są stosowne umowy, składane jest ślubowanie i wydawane są zaświadczenia i legitymacje.

Następny etap to już studia realizowane w sposób tradycyjny – wykłady i konwersatoria oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa). Dalszy tok studiów:

 • Pozostałe semestry studiów realizowane są w formule mieszanej: zjazd na Ukrainie (miesiące wiosenne) oraz distance learning. Materiał teoretyczny jest dostępny na platformie 24 godziny na dobę od września do czerwca. Na platformie można zaliczyć dużą część przedmiotów (materiał na platformie w dużej mierze odpowiada posiadanej wiedzy ze szkół policealnych).
 • W Polsce organizowane są w każdym roku studiów 2 zjazdy weekend'owe na których są prowadzone konsultacje przez wykładowców uniwersytetu.
 • Zjazd roczny organizowany jest na przełomie maja i czerwca na Ukrainie w Rivne (Równe – ok. 150 km od granicy Polski) lub we Lwowie. Wyjazd, noclegi i pobyt jest organizowany naszego ukraińskiego partnera – firmę TVIJ SHANS z Równego. Studenci wszystkich lat mają ten sam termin zjazdu.

Staż.

Staż po zakończeniu studiów – 6 miesięcy – musi być odbyty w Polsce, student otrzymuje dokumenty i skierowanie z Uniwersytetu i sam wybiera miejscowość i aptekę.

OPŁATY ZA STUDIA (dla zapisów do 1 marca obniżone opłaty wstępne i czesne):

 • opłata aktywacyjna: 900 złotych 300 USD / dla członków ZZTF RP lub IGWPAiA 600 złotych 200 USD
 • opłata za kurs języka ukraińskiego (w tym specjalistycznego) wynosi 1200 zł + semestr pierwszy realizowany w Polsce :„Lektorat i konsultacje” opłata wynosi 700 USD.
 • czesne STANDARDOWE wynosi 1400 USD 1200 USD za semestr i płatne jest z góry za każdy semestr (opłaty w Polsce realizowane w formie gotówkowej w USD na zjazdach w Warszawie).

INFO:

Koordynator Studiów FARMACJA - Pani Magdalena Jakubczyk, tel.: 609 407 414 (od 11.00 do 17.00 w dni powszednie) lub koordynator TVIJ SHANS Anatol Lashecki +380 503 751 596

 

LWOWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Львівський медичний інститут, 79018, м. Львів, вул. В.Поліщука, 76

Lwowski Instytut Medyczny prowadzi naukową, naukowo-praktyczną oraz inną działalność twórczą, której główne zadania oraz system organizacji określony jest Ustawą " O pracy naukowej w LIM" oraz planem pracy naukowej w Instytucie, zatwierdzanym przez Rektora. Głównymi podmiotami działalności Instytutu  są naukowo-pedagogiczni i naukowi pracownicy. W celu przeprowadzania badań naukowych w uczelni, angażowani są zarówno jej pracownicy etatowi jak i nieetatowi wykładowcy, naukowcy i studenci, pracownicy innych organizacji.

Badania naukowe prowadzone są przez 154 wykładowców Lwowskiego Instytutu Medycznego, spośród których 101 (65,5%) ma stopnie naukowe doktora i doktora hab. Wśród nich jest 10 profesorów, 14  doktorów hab., 87 doktorów. Badania naukowe w Instytucie odpowiadają państwowej naukowej oraz innowacyjnej polityce systemu szkolnictwa wyższego oraz ochrony zdrowia Ukrainy.

Instytut stopniowo zwiększa swój potencjał naukowy, co daje możliwość zwiększania zasięgu badań naukowych, dbając jednocześnie o ich jakość. W wyniku prowadzenia pracy naukowo-badawczej miała miejsce obrona 3 habilitacji i 11 prac doktorskich.  Naukowa szkoła prof. Rehedy - obroniono 1 habilitację i osiem doktoratów. Oprócz tego praca badawcza przeprowadzana jest na bazie Zachodnioukraińskiego Centrum Immunologii Klinicznej i Alergologii, Przeprowadzane są badania chorych w oparciu o kliniczne wyposażenie katedr Instytutu Medycznego.

Zapisuję się! FARMACJA.

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..

 


 

FELCZER

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1950 roku o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531) wykonywanie zawodu felczera polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, udzielaniu pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, wykonywaniu czynności z zakresu medycyny pracy, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, sprawowaniu nadzoru nad artykułami żywnościowymi i produktami użytkowymi, stwierdzaniu zgonów oraz udziale w procesie leczenia pod nadzorem lub przy współpracy z lekarzem. Te czynności felczer wykonuje w publicznych zakładach opieki zdrowotnej pod kierunkiem lekarza, w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej samodzielnie, w utworzonych punktach felczerskich samodzielnie. Powyższy przepis nie dotyczy czynności związanych z udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
Informacje niezbędne do uzyskania „Prawa wykonywania zawodu felczera”:
Minister Zdrowia decyzją potwierdza kwalifikacje zawodowe felczera osobom, które uzyskały dyplom za granicą. Felczer powinien złożyć:

1. Dyplom - oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię;

2. Dokładne tłumaczenie na język polski dyplomu przez polskiego tłumacza przysięgłego - oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię;

3. Zaświadczenie właściwego Kuratora Oświaty o równoważności dyplomu;

4. Dowód osobisty lub kartę pobytu - uwierzytelnioną kserokopię;


Ponadto, po uzyskaniu ww. decyzji zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1950 roku o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531), aby wykonywać zawód felczera w Polsce należy uzyskać prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera. Prawo to przyznawane jest przez Naczelną Izbę Lekarską, po złożeniu stosownego wniosku wraz załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej lub siedzibach okręgowych izb lekarskich. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w NIL pod numerem telefonu (0-22) 851-71-46. 
Felczer lub starszy felczer mają prawo przepisywać na recepcie produkty lecznicze i wyroby medyczne, które są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, z wyłączeniem leków bardzo silnie działających oraz niektórych środków odurzających i psychotropowych. 
 

NASZA PROPOZYCJA:

Oferta kierowana jest do Ratowników Medycznych i Pielęgniarek. Nauka w Medycznym Koledżu trwa 3 semestry (uzupełnienie różnic programowych) i odbywa się w trybie niestacjonarnym (zjazdy na Ukrainie (7-9 dni), weekendowe zjazdy w Polsce, platforma e-learningowa, praktyki zawodowe w Polsce). Absolwent uzyskuje tytuł FELCZER równoważny na podstawie umowy z 2005 roku z tytułem Felczera (technik) w Polsce. Ponieważ kształcenie jest na poziomie srednim nie jest wymagana nostryfikacja "uczelniana" lecz wyłącznie decyzja Kuratorium Oświaty.

Nauka odbywa się w Medycznym Koledżu w Równym (Rivne) około 120 km od granicy. Zjazdy w Polsce w Warszawie.

Koszty:

Kurs j. ukraińskiego: 1200 PLN 

Trzy semestry nauki w Medycznym Koledżu: 3000 USD

INFO:

Koordynator: Pan Grzegorz Sikorski, tel.: 695 777 151 (od 11.00 do 17.00 w dni powszednie) lub koordynator TVIJ SHANS Anatol Lashecki +380 503 751 596

Zapisuję się! FELCZERSTWO.

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..


MEDYCZNY KOLEDŻ RÓWNE

Rivne medical college prepares medical workers of such specialities: curative affair, nursing affair (specialist and bachelor), laboratory diagnostics, medical prophylaxis, stomatology orthopedic and pharmacy. There are state and commercial forms of education. During the years of existence our college prepared more than 12 thousand junior medical specialists. Nowadays 1632 students study in college. 
  Five departments and 12 methodic cyclic committees constitute the educational process structure. The students of Rivne state medical college do educational–practical training at the bases of the best medical–prophylaxis institutions of Rivne and our region, where with this aim 42 educational rooms were equipped. Such method allows to approach the level of teaching disciplines to the demands of practical health care. In 1998 the President Scholarship was introduced in the college. The first grand-aided student was Olena Okhmak, who studied at the curative affair department. During the last years material and educational-scientific base of college increased considerably, scientific level of the teaching staff raised, the forms and methods of educational-methodic and scientific work are improved. In general the prestige of educational institution increased. In 2001 municipal and regional authority transferred to the possession of college educational building with area of 3502 square meters, where after modern repairing works cozy classrooms and laboratories are equipped. 

MEDYCYNA I STOMATOLOGIA

Studia na kierunku MEDYCYNA lub STOMATOLOGIA odywają się we Lwowie w trybie stacjonarnym. Nasze wsparcie polega na:

 • procesie rekrutacji
 • zapewnieniu akomodacji we Lwowie (wegle zaleceń klienta)
 • nadzorze nad prawidłowym i skutecznym tokiem studiów
 • organizacji praktyk
 • wsparciu w procesie nostryfikacji

Warunki uzgadniane są indywidualnie z naszym klientem po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

INFO: Anatol Lashecki +380 503 751 596

Informacje o studiach medycznych.

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

felczerstwo

pielęgniarstwo

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

politologia

zarządzanie

administracja

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16 INFOLINIA: +48 44 747 00 31

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..